Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

Koaliční smlouva pro statutární město Olomouc na volební období 2018–2022

úterý, 16. října 2018, 11:21

Koaliční smlouva pro statutární město Olomouc
na volební období 2018–2022

Volební strany a hnutí (dále jen „smluvní strany“):

Hnutí ANO 2011 (dále jen „ANO“)
zastoupené Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, lídrem volebního hnutí

a

Občanská demokratická strana (dále jen „ODS“)
zastoupená JUDr. Martinem Majorem, MBA, lídrem volební strany

a

Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová (dále jen „KDU-ČSL“)
zastoupená RNDr. Ladislavem Šnevajsem, lídrem volební strany

a

Hnutí spOLečně (dále jen „spOLečně“)
zastoupené Ing. Stanislavem Flekem, lídrem volebního hnutí

respektujíce výsledek voleb do Zastupitelstva statutárního města Olomouce konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 a s vědomím z toho vyplývající odpovědnosti vůči občanům za zajištění řádného fungování města, uzavírají po vzájemném jednání tuto koaliční smlouvu, jejímž cílem je vytvořit otevřené, stabilní a funkční prostředí pro co nejefektivnější správu města a jeho další rozvoj.

 

Článek I.
Základní programové cíle

Smluvní strany se ve snaze dále rozvíjet statutární město Olomouc a směřovat jej mezi vyspělé moderní, rozvíjející se evropské metropole s vysokou kvalitou života dohodly na prosazování následujících programových priorit ve volebním období 2018–2022:

Hospodaření města a investice:

 • hospodárné, účelné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky a majetkem města,
 • udržitelné úvěrové zatížení a postupné snižování zadlužení města (v závislosti na investicích),
 • dlouhodobé systematické plánování, kontrola a řízení investic,
 • využívání evropských, národních a dalších dotačních prostředků na rozvojové projekty města,
 • aktivní zapojení města do přípravy nového Programového období EU 2021-2027,
 • zefektivnění řídících, rozhodovacích a kontrolních procesů v městských společnostech a příspěvkových organizacích,
 • příprava projektu přechodu provozování celé vodohospodářské infrastruktury, distribuce a prodeje vody na město.

 

Transparentní, otevřená a spolehlivá radnice:

 • důsledné prosazování zásad a principů protikorupční politiky města
  a odstraňování všech forem klientelismu,
 • zjednodušení a větší transparentnost grantové politiky města,
 • zpřístupnění dat o činnosti a fungování města k veřejné kontrole,
 • posílení zapojení veřejnosti do vybraných rozhodovacích procesů města (participace) a role KMČ a komisí RMO,
 • zavedení moderních systémů plánování a řízení veřejné správy s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb občanům,
 • transparentní personální politika města a jeho organizací.

 

Veřejná prostranství:

 • vytvoření a institucionální zakotvení jednotného přístupu k veřejnému prostoru, jeho udržení a vytváření (např. Útvar městského architekta s odpovídajícími pravomocemi),
 • zvyšování kvality a rozšiřování údržby veřejných prostranství, komunikací
  a zeleně,
 • realizace opatření k oživení veřejného prostoru a zvýšení jeho estetické a užitné hodnoty,
 • zvyšování kvality, množství a údržby městského mobiliáře a veřejných služeb (například veřejné toalety, pítka apod.).

 

Bezpečnost a ochrana obyvatel:

 • personální a technické posílení Městské policie Olomouc,
 • zavádění účinných opatření pro zvýšení bezpečnosti v dopravě a na veřejných prostranstvích,
 • zvýšené úsilí v boji proti kriminalitě, narušování veřejného pořádku a sociálně patologickým jevům,
 • podpora všech složek IZS a sborů dobrovolných hasičů,
 • posilování energetické a protipovodňové bezpečnosti města a realizace opatření proti suchu.

 

 

 

 

Udržitelná mobilita:

 • postupné naplňování cílů definovaných v Plánu udržitelné mobility města Olomouce,
 • vytvoření ucelené koncepce parkování ve městě a její naplňování. Zajištění více parkovacích míst v centru i na sídlištích, zejména navázaných na MHD,
 • město přívětivé k cyklistům a chodcům,
 • příprava a realizace klíčových dopravních staveb zejména pro rozvoj MHD,
 • úprava tarifní politiky MHD,
 • podpora výstavby, údržby a oprav dopravní infrastruktury v majetku státu a kraje,
 • snižování dopravní a ekologické zátěže v postižených částech města,
 • promyšlené plánování údržby a oprav místních komunikací.

 

Školství a využití volného času:

 • modernizace prostředí základních a mateřských škol,
 • zvýšení dostupnosti a nabídky mimoškolních aktivit dětí a mládeže,
 •  rozšiřování, modernizace a zpřístupňování školních hřišť a tělocvičen,
 • vyšší a aktivnější zapojení škol a školských zařízení do života města,
 • podpora rozvoje technických dovedností, kreativity a podnikavosti žáků,
 • materiální pomoc rodinám prvňáčků (pastelkovné).

 

Sociální oblast:

 • tvorba a postupné naplňování politiky dostupného bydlení,
 • zvýšení dostupnosti nabídky veřejných služeb pro seniory (MHD, kulturní
  a sportovní zařízení, kluby seniorů, …),
 • podpora komunitních projektů, chráněných dílen, sociálních služeb a poradenství v tíživých životních situacích,
 • podpora a rozšíření nabídky bytů s pečovatelskou službou,
 • bezbariérová prostupnost města,
 • vytváření zázemí pro rozvoj dobrovolnické práce.

 

Chytré město:

 • vytváření a naplňování koncepce Smart City průřezově ve všech oblastech správy, provozu a investic města,
 • integrace aplikací pro správu města a dostupnější komunikaci s občany,
 • modernizace a rozšiřování informačních systémů, zlepšování komfortu a nabídky služeb pro občany,
 • rozvoj elektromobility,
 • systematické budování infrastruktury pro chytré město,
 • digitalizace a dostupnost otevřených dat.

 

Kultura a památková péče:

 • příprava a prosazování jednotné koncepce rozvoje kultury ve městě a jejího financování,
 • podpora obnovy kulturních památek na území celého města, rozvoj a péče
  o Městskou památkovou rezervaci,
 • vyvážená podpora kulturních institucí a spolků zajišťujících pestrou nabídku kulturně-společenského života ve městě,
 • podpora projektu Ministerstva kultury ČR - Středoevropské fórum (SEFO),
 • technický a umělecký rozvoj Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie Olomouc,
 • zajištění víceletého financování kulturních institucí.

 

Sport a tělovýchova:

 • nahrazení zimního stadionu moderní víceúčelovou halou s využitím státní podpory, popř. zajištění jeho nezbytné opravy z vlastních zdrojů,
 • rekonstrukce a opravy sportovních a tělovýchovných zařízení,
 • rozšíření nabídky sportovních a workoutových hřišť, parků a prostranství pro aktivní odpočinek,
 • podpora činnosti sportovních klubů a oddílů včetně zvýšení návštěvnosti utkání
  a zapojení dětí a mládeže,
 • podpora a propagace významných sportovních událostí ve městě.

 

Cestovní ruch a marketing:

 • příprava a realizace nové Strategie cestovního ruchu města Olomouce,
 • pravidelné investice do obnovy a rozvoje hlavních turistických cílů a zařízení v majetku města (ZOO, Výstaviště Flora, Aquapark, MPR, městské parky, …),
 • rozvoj a finanční podpora výstav pod značkou Flora Olomouc,
 • vytváření, rozšiřování a propojování turisticky atraktivních lokalit a veřejných prostranství města,
 • podpora a propagace ucelené celoroční nabídky návštěvnicky atraktivních akcí
  a doprovodných služeb,
 • propojení turistických cílů místní, regionální a nadregionální sítí cyklistických tras.

 

Životní prostředí:

 • komplexní rozvoj ploch veřejné zeleně a vodních ploch včetně jejich systematického rozšiřování a úprav,
 • revitalizace, rozšiřování a údržba městských a příměstských parků a lesoparků, výsadby květin a stromů na veřejných prostranstvích,
 • realizace opatření k ochraně a zvyšování kvality ovzduší,
 • rozvoj odpadového hospodářství včetně podpory separace a recyklace odpadů,
 • obnova a druhová přeměna městských lesů postižených suchem a kůrovcovou kalamitou,
 • budování zařízení a staveb k zadržování vody v krajině, její recyklaci, rozšiřování
  a údržba vodních zdrojů,
 • výstavba, opravy a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury.

 

Partnerství:

 • rozvoj spolupráce a partnerství města se středními a vysokými školami, zejména pak s Univerzitou Palackého v Olomouci,
 • partnerství s podnikatelským sektorem a profesními komorami a svazy,
 • spolupráce a podpora společných projektů města s institucemi zřizovanými státem a krajem,
 • podpora aktivit soukromých muzeí a expozic, spolků a dalších organizací působících na území města,
 • zapojení do projektů, sdružení, organizací a partnerství měst a obcí,
 • posilování spolupráce s Olomouckým krajem, obcemi a městy regionu,
 • rozšiřování spolupráce s partnerskými městy.

 

Výše uvedené priority se stanou základem pro Programové prohlášení Rady města Olomouce na volební období 2018–2022 (dále jen „Programové prohlášení“), které smluvní strany zveřejní do 31. ledna 2019.

           

Článek II.
Složení Rady města Olomouce

 1. Celkový počet členů Rady města Olomouce (dále jen „RMO“) je jedenáct. Sedm členů RMO je uvolněných a čtyři neuvolnění.

Primátor:   Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (ANO)

Náměstci primátora:    JUDr. Martin Major, MBA (ODS)
                                          Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL)
                                          Mgr. Pavel Hekela (spOLečně)
                                          doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (ANO)
                                          Mgr. Markéta Záleská (ODS)
                                          Eva Kolářová (ANO)

Neuvolnění členové RMO:    Mgr. Miloslav Tichý (ANO)
                                                  Mgr. Milan Feranec (ANO)
                                                  RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. (ODS)
                                                  RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL)

 1. Náměstci zastupují primátora v době jeho nepřítomnosti v následujícím pořadí: JUDr. Martin Major, MBA (ODS), Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL), Mgr. Pavel Hekela (spOLečně), doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (ANO),  Mgr. Markéta Záleská (ODS), Eva Kolářová (ANO).
 2. Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Olomouce (dále jen „ZMO“) předloží zástupci smluvních stran společný návrh na složení RMO dle této smlouvy.
 3. V případě změny na kterémkoliv místě v RMO bude její nový člen z téže volební strany nebo hnutí.
 4. Záměr případného odvolání člena RMO musí být předem projednán na koaličním jednání smluvních stran. Pokud v rámci koaličního jednání nebude dosaženo shody, má každá ze smluvních stran právo vyvolat smírčí řízení.

 

Článek III.
Kompetence uvolněných členů Rady města Olomouce

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozdělení kompetencí uvolněných členů RMO:

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor:

Kancelář primátora, interní audit a kontrola, územní plánování, strategie a řízení včetně řízení příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města, mediální komunikace a marketing, zastupování statutárního města Olomouce navenek, Městská policie Olomouc.

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora:

Investice, správa městských komunikací a MHD, ochrana obyvatel.

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora:

Smart City a informační technologie, evropské projekty a ITI, majetkoprávní záležitosti, bytová politika, Městská památková rezervace, Hřbitovy města Olomouce.

Mgr. Pavel Hekela, náměstek primátora:

Kultura, životní prostředí, komise městských částí a detašovaných pracovišť, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc.

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., náměstek primátora:

Školství a využití volného času, partnerství se středními a vysokými školami, Knihovna města Olomouce.

 

Mgr. Markéta Záleská, náměstkyně primátora:

Cestovní ruch, Informační centrum Olomouc, sport a tělovýchova, Zoologická zahrada Olomouc.

Eva Kolářová, náměstkyně primátora:

Ekonomika, sociální služby a věci.

 

Článek IV.
Výbory a komise

Smluvní strany se dohodly, že společným jednáním a dohodou stanoví počet a zaměření výborů ZMO a odborných komisí RMO, ve kterých budou mít poměrné zastoupení respektující jejich sílu mandátu vzešlého z voleb.

 

Článek V.
Principy koaliční spolupráce

 1. Strany koalice spolu budou vzájemně jednat vždy jako suverénní a rovnocenní partneři, současně s respektováním síly mandátu vzešlého z voleb.
 2. Smluvní strany se dohodly, že před zasedáním ZMO povedou pravidelná koaliční jednání s cílem vzájemně se informovat o stanoviscích k jednotlivým bodům programu. Jednání svolává primátor, a to tak, aby se konalo zpravidla alespoň tři dny před daným jednáním ZMO.
 3. Kterákoli ze smluvních stran může prostřednictvím člena RMO požádat primátora
  o svolání mimořádného koaličního jednání. Ostatní smluvní strany jsou povinny takový návrh akceptovat.
 4. Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této smlouvy nebudou jednat
  o uzavření a ani neuzavřou koalici s jinými subjekty.
 5. Primátor má právo vyvolat koaliční jednání ve smyslu tohoto článku k takovému návrhu usnesení, o kterém předpokládá, že by mohlo ve svém důsledku být v rozporu s touto smlouvou nebo programovým prohlášením.

 

Článek VI.
Spolupráce s opozičními stranami a hnutími

 1. Volebním stranám a hnutím v ZMO, nezastoupeným v RMO (dále jen „opozice“), bude nabídnuto předsednictví Kontrolního výboru a Finančního výboru.
 2. Opozici bude rovněž nabídnuto zastoupení ve výborech ZMO, odborných komisích RMO a komisích městských částí.
 3. Smluvní strany se dohodly, že před každým zasedáním ZMO primátor svolá setkání předsedů všech zastupitelských klubů v ZMO s cílem vzájemně se informovat
  o stanoviscích k jednotlivým bodům programu. Takové jednání se uskuteční zpravidla alespoň pět dnů před jednáním ZMO.

 

Článek VII.
Smírčí řízení

 1. Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, pokud je přesvědčena, že došlo k porušení této smlouvy nebo by mohlo dojít k jejímu vypovězení.
 2. Pokud se smluvní strany nedohodnou na svolaném smírčím jednání, bude svoláno další jednání nejpozději do termínu příštího ZMO, nejdříve však po uplynutí 15 dnů, je-li to možné.
 3. Smírčího řízení se zpravidla zúčastní vždy tři zástupci za každou smluvní stranu.

 

Článek VIII.
Vypovězení smlouvy

 1. Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukážou být neřešitelnými, mohou smluvní strany ukončit koaliční smlouvu dohodou, nebo ji kterákoli smluvní strana může vypovědět.
 2. Výpověď musí být písemná a musí jí předcházet řízení ve smyslu čl. VII této smlouvy.
 3. Výpovědí smlouvy jsou smluvní strany zproštěny všech závazků vyplývajících z této smlouvy ke dni následujícímu po dni, kdy byla prokazatelně doručena výpověď ostatním smluvním stranám.

 

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Všichni členové ZMO zvolení za smluvní strany se zavazují prosazovat jednotlivé body této smlouvy na zasedáních ZMO a ostatních orgánů statutárního města Olomouce.
 2. Všichni členové ZMO zvolení za smluvní strany připojí pod text této smlouvy svůj podpis nejpozději před konáním ustavujícího zasedání ZMO na důkaz toho, že znají její obsah, souhlasí s ním a jsou připraveni přispět k jeho naplnění.
 3. Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
 4. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny na základě dohody všech smluvních stran, a to v písemné podobě.
 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

 

V Olomouci, 16. října 2018

Tisková zpráva

Kam dál?

FOTO/ VIDEO: Byla podepsána nová koaliční smlouva, podívejte se na...

úterý, 16. října 2018, 10:26

Nová koaliční smlouva byla na radnici podepsána dnes po deváté hodině dopolední. Smlouvu podepisovali Miroslav Žbánek za ANO,...

Nepodvádíme lidi falešnými slevami, sázíme na fantastický přístup,...

pondělí, 15. října 2018, 10:00

Jen během mojí půlhodinové návštěvy se v optice protočily tři zákaznice, které odcházely jak s novými brýlemi, tak s širokým...

Zábřeh na Šumpersku povede dál dosavadní starosta lidovců František...

sobota, 13. října 2018, 16:00

Zábřeh na Šumpersku povede v následujících čtyřech letech nadále dosavadní lidovecký starosta František John.

Zástupci politických stran a hnutí podepíší koaliční smlouvu v úterý

sobota, 13. října 2018, 14:00

Koaliční smlouva bude podepsána v úterý ráno na olomoucké radnici. Zástupci stran a hnutí se dohodli i na plánu práce na novém...

 

Komentáře

 
 

O čem píše Drbna.cz

Milion chvilek považuji za parodii na Občanské fórum, říká mluvčí Jiří Ovčáček. Kandidaturu na prezidenta nevylučuje

„Praha je díky prázdninám prázdná. Přijel jsem dřív, než jsem čekal,“ začal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček po podání ruky před rozhovorem. Na hausbót na Císařské louce v Praze totiž dorazil se slušným předstihem. Z původně plánovaných čtyřiceti minut povídání se setkání protáhlo na téměř dvojnásobek. Kromě uvolněných témat se bývalý novinář a dnes asi nejkontroverznější mluvčí v tuzemsku rozpovídal také o tom, za jakých okolností by byl ochoten kandidovat na prezidenta a proč nemůže přijít na jméno spolku Milion chvilek.

Pamětní bankovky s Karlem Gottem lidé vykoupili během čtyř hodin. Při čekání ve frontách musela zasahovat i policie

V Praze se včera prodávaly pamětní eurobankovky s portrétem zpěváka Karla Gotta. K výročí jeho 80. narozenin vydala společnost Nunofia celkem 5 tisíc bankovek s nominální hodnotou nula euro. Ve frontách na ně čekaly tisíce lidí. Vyprodány byly během zhruba čtyř hodin. Den po vyprodání se cena bankovek v aukcích pohybuje v řádech tisíců korun.

Lidé si zvykají na vratné kelímky. Podnikům ale přibyla práce

Letní večery lákají na budějcký Sokolák spoustu lidí. Například v kavárně Coffe on the go nebo v klubu K2 už ale nedostanete drink do klasického jednorázového kelímku, ale do vratného. I když je na něj záloha padesát korun, lidé si pomalu zvykají. Podle ankety na Budějcké Drbně o zavedení vratných kelímků je patrné, že lidé nápad kvitují, a mají z něho radost i samotní majitelé podniků. Jejich realizace a následná cesta k zákazníkovi, ale není jednoduchá a jsou s ní spojené i trable.