pátek 24. března 2023 Gabriel

Lídři v Olomouci chtějí tramvajovou trať na Nové Sady i úspory

Dostavba nové tramvajové trati, která spojuje centrum Olomouce s lidnatým sídlištěm Nové sady, či zlepšení hospodaření radnice patří mezi priority lídrů politických stran a hnutí v Olomouci. Komunálních voleb v Olomouci se na podzim zúčastní 14 zavedených politických stran i nových hnutí. Oslovili jsme ty z nich, které mají zastoupení v parlamentu či v současném městském zastupitelstvu.

Lídři jsou jednotní v odmítavém postoji k myšlence zakázat hazard na území celé Olomouce. Většina z nich se postavila proti zvýšení jízdného v MHD. Zároveň ale nemají v plánu bezplatné cestování v autobusech a tramvajích, protože by to výrazně zatížilo rozpočet města. Kandidáti se nebrání zveřejňování například smluv či výsledků veřejných soutěží na internetu. Obyvatelé Olomouce by díky tomu měli mít lepší přehled o činnosti radnice.
   

Volební lídři jsou zároveň nakloněni snižování provozních výdajů olomoucké radnice. Upozornili ale, že případná redukce musí být provedena s rozmyslem, protože provozní výdaje zahrnují také peníze na provoz příspěvkových organizací, mezi které patří i kulturní zařízení a školy. Někteří kandidáti hovoří o důkladném auditu, který by odhalil rezervy v hospodaření města.
   

Jedničky na kandidátkách politických stran v Olomouci nemají za reálné další zpřísnění zadávání veřejných zakázek. Město v uplynulých letech kvůli špatně nastaveným podmínkám tendrů dostalo několik pokut. Zlepšit situaci v této oblasti by podle názorů lídrů politických stran mohlo důslednější dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, který nastavil přísná pravidla.
   
   
1. Jaký projekt by měl být investiční prioritou města v nadcházejícím volebním období a jak by měl být financován?
   
Milan Feranec (ANO): Pokud vím, město počítá v roce 2015 s investicemi v řádu 300 milionů korun. V oblasti dopravy usilujeme o dokončení II. etapy tramvajové trati a další obnovu vozového parku DPMO za ekologicky šetrnější vozidla. Zaměřit se chceme na projekty energetických úspor veřejných budov a zařízení. Peníze musíme brát tam kde jsou, tzn. v jednotlivých operačních programech EU.
   

Antonín Staněk (ČSSD): Naší investiční prioritou je dobudování tramvajové tratě přes Nové Sady až do Slavonína. Věříme, že tento projekt se bude moci ucházet o prostředky z Operačního programu Doprava.
   

Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL): Prioritou je protipovodňová úprava koryta řeky Moravy včetně mostů na ulici Komenského a Masarykově třídě (etapa 2b). Musíme pohlídat řadu "detailů“, aby se nové nábřeží stalo chloubou města s mnoha možnostmi vyžití, například kavárny, loďky, mini přístav a podobně.
   

Miroslav Marek (KSČM): Prioritou města by mělo být urychlené dostavění tramvajové trati až k ulici Jižní. To je podle mne v tomto okamžiku nejdůležitější, protože hromadná doprava ze sídliště mezi Rooseveltovou a Schweitzerovou byla současnými zásahy vedení města, po výstavbě torza trati po křižovatku Rooseveltova, v podstatě paralyzována. Na financování je potřeba využít všech dostupných dotačních titulů.
   

Martin Major (ODS): Investiční prioritou pro nás je pokračování tramvajové trati na Nové Sady až po Schweitzerovu ulici a projektová dokumentace poslední fáze po ulici Jižní. Pokud jde o zdroje, jsem přesvědčen o tom, že v novém plánovacím období EU bude podpora ekologických druhů dopravy náležitě zdůrazněna, s podporou stavby tramvajové trati počítá i připravovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace.
   

Aleš Jakubec (TOP 09): Nejvyšší prioritou je prodloužení tramvajové tratě přes ulici Zikovu do ulice Schweitzerovy. Předpokládáme, že významnou část prostředků získáme z evropských dotací. Neméně významná je rekonstrukce a zateplení vnějšího pláště a střechy zimního stadionu. I zde budeme usilovat o prostředky z dotačních titulů.
   

Tomáš Sýkora (Úsvit přímé demokracie): Měl by to být projekt, jehož investicí statutární město Olomouc získá dostatek finančních prostředků na alespoň částečné krytí svého současného dluhu ve výši cca 2 miliardy.
   
    

2. Jste pro transparentní zveřejňování informací o veřejné správě - smluv, výběrových řízení, objednávek, faktur - na internetu, například na webových stránkách města či Portálu veřejné správy?
   
Milan Feranec (ANO): Nepochybně jsme, je to jeden ze základních pilířů našeho volebního programu. Zveřejňováni informací považujeme za nezbytné a bez ohledu, jak dopadne projednání zákona budeme takto činit. Stejná povinnost by měla platit i pro městem řízené organizace a firmy.
   

Antonín Staněk (ČSSD): V žádném případě se nebráníme zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky a pozitivně hodnotíme například nedávné zavedení rozklikávacího rozpočtu na webu města, což bylo dlouhodobě také naší prioritou. Předpokládáme, že připravovaný zákon stanoví jasná pravidla a určitě využijeme všech možností, které nám legislativa poskytne.
   

Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL): Ano, pokud to neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů, nepodléhá obchodnímu tajemství nebo neohrozí zájmy města.
   

Miroslav Marek (KSČM): Určitě ano, myslím si, že veřejná kontrola financování města je jedinou cestou k jeho zprůhlednění a transparentnosti. V tomto směru jsme také podpořili kroky, které v této věci podnikl Olomoucký kraj.
   

Martin Major(ODS): Ano, nejen že jsem pro takové zveřejňování, ale u nás se tak už děje. Olomoučané mohou prohlížet tzv. rozklikávací rozpočet města na internetu, provádíme elektronická výběrová řízení a na našich webových stránkách lze dohledat kompletní dokumentaci.
   

Aleš Jakubec (TOP 09): TOP 09 prosadila zavedení rozklikávacího rozpočtu na webových stránkách města, kde jsou zveřejněny informace až na úroveň všech jednotlivých položek rozpočtu. Zjistíte tam například kolik jednotlivé odbory utratili za knihy, cestovné či pohoštění. Smlouvy a výběrová řízení jsou, v souladu se zákonem, zveřejňovány na portálu veřejné správy.
   

Tomáš Sýkora (Úsvit přímé demokracie): Ano, určitě. Veškeré informace by měly být transparentně zveřejňovány a zpřístupněny občanům města. Je důležité, aby občané města věděli, jak se nakládá s veřejnými penězi, které plynou z daní občanů. Zároveň se tím zvýší důvěra obyvatel k vedení města. 
   
3. Jste pro vyhlášku omezující hazard na území města, která by zakázala či dramaticky omezila provozování výherních automatů a kasín?
   
Milan Feranec (ANO): Vyhláška omezující hazard existuje, zóny bez hazardu lze určitě rozšířit. Nejsme příznivci úplného zákazu hazardu, on bude existovat dál v nelegální formě. Výsledek referenda budeme respektovat a doufám, že termín nebyl zastupiteli zvolen tak, aby k němu přišlo málo občanů.
   

Antonín Staněk (ČSSD): Vůli omezit hazard ve městě olomoucká ČSSD jasně deklarovala při hlasování o aktuální podobě obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her. Tímto krokem došlo k výrazné redukci adres, kde lze tyto hry provozovat, a také k omezení vizuální prezentace těchto míst. Na pořadu dne bude tedy spíše další omezování hazardu než jeho úplný zákaz.
   

Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL): Spolupracujeme s našimi zástupci v parlamentu a vládě na nové přísnější regulaci hazardu v rámci celé ČR. V rámci samosprávy budeme prosazovat obecně závaznou vyhlášku, která umožní provozovat v Olomouci jedno až dvě kasina.
   

Miroslav Marek (KSČM): Nejsem pro absolutní zákaz, protože každá prohibice přinese pouze přesun do ilegality, horší kontrolu a zisky ilegálním provozovatelům. Regulovat je potřeba především pouliční herny, které mají lví podíl na vzniku závislosti. Regulace je potřeba v oblastech umístění heren, omezení přístupu a způsobu poskytování této "služby".
   

Martin Major (ODS): Nejsem pro úplný zákaz, obecně zákazy a prohibice nepovažuji za dobrá řešení. Jsem pro regulaci, která by měla reagovat na konstruktivní debatu. V případě úplného zákazu hazardu by se výpadek příjmů v rozpočtu města projevil razantním snížením všech grantových schémat. Zásadní krok v regulaci hazardu jsme učinili loni přijetím vyhlášky, která redukuje počet heren z původních 113 na 57.
   

Aleš Jakubec (TOP 09): V roce 2012 jsme prosadili redukci hazardu na polovinu, a to ze 110 heren a kasin na 57. Po volbách navrhneme další výraznou redukci hazardu. Nechceme však připustit rizika vyplývající z absolutního zákazu hazardu, který proto nepodporujeme.
   

Tomáš Sýkora (Úsvit přímé demokracie): Vyhláška částečně omezující hazard, především ve středu města a rovněž například poblíž škol, by byla pro obyvatele města i město samotné velmi prospěšná. Na druhou stranu není vhodné zakázat hazard plošně, podpořili bychom tím vznik černých heren. Nejvhodnějším řešením je hazard usměrnit tak, aby byl ve vhodných prostorách v okrajových částech města a byl pod dohledem magistrátu a městských strážníků.
   
4. Vyhovuje vám současný stav financování MHD? Nebo uvažujete o jeho zvýšení, snížení nebo dokonce o úplném zrušení jízdného?
  

Milan Feranec (ANO): Bohužel stav rozpočtu neumožňuje úplné zrušení jízdného. Určitě se ale podrobně podíváme na hospodaření dopravního podniku a budeme hledat (hlavně v provozních nákladech) úspory, které přinesou buď menší příspěvek města na zajištění dopravní obslužnosti anebo dokonce zlevnění jízdného.
   

Antonín Staněk (ČSSD): Úplné zrušení jízdného nezvažujeme především s ohledem na ekonomickou situaci města a na provázanost olomoucké městské hromadné dopravy na Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje. Chceme zavést zvýhodněnou roční jízdenku a bezplatnou přepravu seniorů nad 70 let. Běžné jízdné chceme zachovat na sociálně přijatelné úrovni.
   

Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL): Počítáme s postupnými investicemi do rozvoje MHD, včetně prodloužení tramvajové trati na ulici Schweitzerova. Jízdné ponecháme beze změny.
   

Miroslav Marek (KSČM): Současný stav financování MHD není ideální. MHD by měla být veřejná služba, která bude velmi úspěšně konkurovat individuální automobilové dopravě ve městě. Z toho důvodu by měla být rychlejší, spolehlivější, dostupnější a komfortnější než doprava osobním autem. A to v tomto okamžiku není.
   

Martin Major (ODS): Současné nastavení cenové hladiny v rámci Dopravního podniku města Olomouce považuji za optimální.
   

Aleš Jakubec (TOP 09): Jako řádný hospodář nemůžeme připustit úplné zrušení jízdného, které by znamenalo výpadek pro městskou pokladnu asi 140 milionů Kč. Olomouc má navíc nejnižší jízdné z velikostně srovnatelných měst. Se zdražováním jízdného za současné situace nepočítáme.
   

Tomáš Sýkora (Úsvit přímé demokracie): Financování MHD je potřeba komplexně posoudit a následně stanovit možnosti úprav jízdného. Není však žádoucí jízdné zdražovat, neboť tento krok, by s největší pravděpodobností vedl k dalšímu zvýšení již tak vysoké automobilové dopravy ve městě.
   
   
5. Chcete se zasadit o snížení provozních výdajů města, které tvoří více než polovinu výdajů Olomouce a vážou značnou část peněz, které by mohly být použity například na investice? Pokud ano, jak?
   
Milan Feranec (ANO):Ano, snížení provozních výdajů (ne prostředků na platy, resp. mzdy) je naší prioritou. Máme řadu opatření od revize dlouhodobých finančních závazků, přes zavedení programu provozních úspor v rámci městských budov a zařízení, centrální nákupy, omezení outsourcingu služeb ve prospěch práce úředníků a zaměstnanců města, zlepšení zadávání veřejných
zakázek a omezení dodatečných víceprací.
   

Antonín Staněk (ČSSD): Provozní výdaje nezajišťují jen chod úřadu, ale zahrnují každodenní fungování základních a mateřských škol, kulturních institucí, hromadné dopravy nebo veřejného osvětlení. Pro hledání úspor uvažujeme po vzoru některých měst a krajů o auditu příspěvkových organizací nebo o efektivnějším propojení činností městských společností.
   

Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL): Budeme prosazovat pouze takové snížení provozních výdajů města, které nesníží kvalitu zajišťovaných služeb občanům (například údržba zeleně, MHD, svoz komunálního odpadu či úklid veřejného prostranství) nutných pro bezproblémové fungování města. Soutěžemi a množstevními slevami budeme snižovat náklady na energie, telefony, nákupy
spotřebního materiálu..
   

Miroslav Marek (KSČM): Provozní náklady města jsou velkým problémem. Jejich optimalizace je určitě cestou, jak posílit výdajové možnosti města, směrem k redukci astronomického dluhu, který město má. Bez podrobného auditu, který rozklíčuje náklady a činnosti je však každá optimalizace na vodě.
   

Martin Major (ODS): Touto otázkou se zabýváme dlouhodobě, snažíme se pružně reagovat na měnící se právní řád České republiky i na nové možnosti čerpání dotací. Podle těchto okolností upravujeme strukturu magistrátu.
   

Aleš Jakubec (TOP 09): Jsme připraveni postupně snižovat provozní náklady ve všech položkách rozpočtu. Tento proces jsme zahájili již v tomto končícím volebním období. Zvýšení provozních výdajů, které jsme přepustili, tvoří navýšení grantů pro neziskový sektor a provoz nové tramvajové trati.
   

Tomáš Sýkora (Úsvit přímé demokracie): V této věci je potřeba nejprve provést forenzní (soudní) audit renomovanou auditorskou společností a následně zastavit, či výrazně omezit ty toky, které vedou k nehospodárnému plýtvání. Je velký předpoklad, že část provozních výdajů by se snížila návratem městských úřadů do budov ve vlastnictví města, bez vysokých plateb nájmů soukromým společnostem.
   
   
6. Plánujete zpřísnění podmínek pro zadávání veřejných zakázek?

   

Milan Feranec (ANO): Zákon je dostatečně přísný, problém je v tom, že se nedodržuje. Všechno je o lidech. V posledních letech město v důsledku chyb v zadávacích řízeních obdrželo pokuty od poskytovatelů dotací v řádu desítek milionů korun a právě probíhající kontroly a audity odhalily další pochybení s dopadem na rozpočet města opět v desítkách miliónů.
   

Antonín Staněk (ČSSD): Zde nevidíme příliš velký manévrovací prostor, protože danou problematiku poměrně podrobně upravuje příslušný zákon. Takže budeme určitě důsledně využívat možnosti zákona tak, aby podmínky pro zadávání veřejných zakázek byly co nejpřísnější.
   

Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL): Budeme důsledně dodržovat zákon „O zadávání veřejných zakázek“ včetně zpřísnění požadovaného v některých dotačních programech.
   

Miroslav Marek (KSČM): Zadávání veřejných zakázek dnes upravuje zákon 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách. Zpřísnění jeho podmínek není v moci komunálního politika. Pro řešení zadávání veřejných zakázek, kde zadavatelem prací je Statutární město Olomouc, je nutné pouze zajistit dodržování tohoto zákona.
   

Martin Major (ODS): S ohledem na naši zkušenost s čerpáním prostředků z evropských fondů dlouhodobě naprosto respektujeme všechna protikorupční opatření. Řídíme se tím, co je v tomto směru ověřeno i na mezinárodní úrovni.
   

Aleš Jakubec (TOP 09): Veřejné zakázky se řídí zákonem, jehož aplikace je komplikovaná. Ke zlepšení efektivity by přispělo zjednodušení pravidel při důsledné veřejné kontrole. Dnes musíte vyloučit uchazeče, který nenacen položku za 100.000 i když nabídl nejnižší cenu zakázky třeba o více jak dva miliony korun.
   

Tomáš Sýkora (Úsvit přímé demokracie): Místo zpřísnění veřejných zakázek je efektivnější i transparentnější možností využití systému elektronických aukcí. Jsou nákladově levné a mohou i ušetřit nemalé finanční prostředky.

Zdroj: ČTK

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.